Information till fritidshusägare i Malung-Sälens kommun


Bakgrund om avfallshanteringen i kommunen


I december 2014 beslutade kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun hur hushållsavfall (restavfall och matavfall) ska hanteras i kommunen. Beslutet innebär nyheter för fritidshusägare.

Enligt gällande svenska lagar är varje kommun skyldig att upprätthålla en fungerande avfallshantering. Kostnaden för denna ska tas ut i form av avgifter från de fastigheter som omfattas av renhållningsskyldighet. Avfall kan i varierande omfattning uppkomma genom nyttjande av fritidshus, eventuella renoveringar eller bevarande av nuvarande status samt dagliga tillsynsbesök. Renhållningsskyldighet gäller både permanent bosatta inom kommunen och permanent bosatta i annan kommun.


Områdesindelning


I Malung-Sälens kommun finns det olika typer av områden. Det finns tätort, glesbygd och turistområden. För att optimera avfallshanteringen på så bra sätt som möjligt har kommunfullmäktige beslutat att dela upp kommunen i olika områden där insamling av avfall har anpassats efter områdenas olika behov.

Beskrivning av områdena:

 • A-område – tätortsområden, hämtning från kärl vid fastighet.
 • B-område – turistområden, hämtning vid centrala uppsamlingsstationer.
 • C-område - glesbygd längs med särskilda vägar, hämtning vid centrala uppsamlingsstationer.
 • D-område - övriga fastigheter i glesbygd, hämtning vid centrala uppsamlingsstationer.

Karta över områdena


Avgifter för avfallshantering


Utifrån områdesindelningen ska alla behandlas lika. Detta innebär att alla som har en fastighet där avfall kan uppkomma ska betala grundavgift. De fritidshus som tidigare inte debiteras för avfallshantering blir nu debiterade för grundavgift, önskas hämtning vid fritidshuset får kunden aktivt meddela detta till Vamas. Vid hämtning av hushållsavfall debiteras en hämtningsavgift.

Vad innefattar grundavgiften?


Grundavgiften ska täcka del av kostnader för driften av återvinningscentral, hantering av farligt avfall, fjärrtransport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, information, administration och kundservice.

Grundavgift för fritidshus är 602 kr för 2016.

Nyheter i avfallsföreskriften


Enligt avfallsföreskriften som antogs av kommunfullmäktige i december 2014, giltig från och med 12 januari 2015 har fritidshusägare möjlighet att lämna hushållsavfallet (sorterat brännbart och komposterbart avfall) vid annan överenskommen plats. Detta innebär för kommuninvånare att de kan ta med sig sitt avfall till sin permanentbostad. För de som är permanent bosatta utanför kommunen finns möjligheten att lämna sitt avfall vid någon av kommunens tre återvinningscentraler. Denna abonnemangsform gäller dock inte i B‑områden (turistområden i fjällen).  Detta på grund av att turistnäringens verksamheter medför hög och ojämn belastning som skiljer sig markant i jämförelse med övriga områden i kommunen.

För de fritidshus som i dagsläget har hämtning vid en central uppsamlingsplats (CUS) är det möjlighet att söka om abonnemanget "överenskommen plats för fritidshus” vid detta abonnemang utgår hämtningsavgiften och kunden debiteras endast grundavgift.

Information om abonnemangsformer presenteras i avfallstaxan.

Om fastighetsägaren anser att fritidshuset inte omfattas av renhållningsskyldighet ska denne redovisa detta för Vamas som då gör en avstämning mot avfallsföreskriften om fritidshuset omfattas av renhållningsskyldighet eller inte. I de fall där fastighetsägaren inte samtycker med Vamas bedömning har fastighetsägaren möjlighet att söka dispens från avfallsföreskriften. Dispenser handläggs av Miljönämnden mot en timavgift.


Mer information?

För mer information om avfall och avfallsavgift läs vanliga frågor och svar om avfall och avfallsavgift


Kontakta oss

Om du har ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta vår kundervice. Kontakt information finner du i rutan längst upp till höger på sidan.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift som ska täcka del av kostnader för:

 • driften av återvinningscentral
 • hantering av farligt avfall
 • fjärrtransport
 • behandling av grovavfall
 • avfallsplanering
 • information
 • administration
 • kundservice

Grundavgift för fritidshus är
för år 2016, 602 SEK.

Kontakt

Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se