Frågor och svar om avfall och avfallsavgift


Vad ingår i avgiften för avfallshanteringen?

Avfallshanteringen är inte skattefinansierad utan styrs av den avfallstaxa som kommunfullmäktige beslutar om årligen. Taxan som du finner i menyn till vänster är uppdelad i en fast avgift och hämtningsavgifter. Det är grundavgiften som är den fasta avgiften.        

Grundavgiften täcker kostnader för:
1. Drift och skötsel av återvinningscentralerna

a)      Grovavfall

b)      El- och elektronikavfall

c)       Kyl- & frys andra vitvaror

d)      Metallskrot

e)      Trädgårdsavfall

f)       Träavfall

g)      Wellpapp

h)      Farligt avfall

i)       Bildäck

2. Avfallsplanering & information

3. Miljö-& hållbarhetsarbete

4. Administration & kundservice

Hämtningsavgifterna täcker kostnader för:
- insamling av hushållsavfall
- fjärrtransporter och behandling av hushållsavfall
- kärl och papperspåsar


Vanliga frågor och svar om avgift för avfallshantering

Varför ska man betala grundavgift?

VAMAS är på uppdrag av Malung-Sälens kommun skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. För detta är alla fastighetsägare skyldiga att betala en avgift enligt fastställd taxa.  Avgiften debiteras fastighetsägaren även om denne under en viss tidsperiod inte ger upphov till hushållsavfall. Det görs då VAMAS måste upprätthålla och utveckla verksamheten för att kunden ska ha en bra service vid behov.

Att fastighetsägare ska betala en grundavgift för sin fastighet är ett politiskt beslut som bygger på att avfallshanteringen (som grundavgift och hämtningsavgift finansierar tillsammans) är en samhällstjänst, och att enligt likställighetsprincipen ska alla vara med och betala. 

Varför ska man betala hämtningsavgift?

Hämtningsavgift debiteras för att du som kund ska få ditt brännbara och komposterbara hushållsavfall hämtat. Avgiften täcker kostnaden för insamling av hushållsavfall, fjärrtransport och behandling av hushållsavfall samt kostander för kärl och papperspåsar.

Är grundavgift speciellt för Malung-Sälens kommun?

Nej, grundavgiften är inte speciellt för Malung-Sälens kommun. Det är en avgift som tas in av alla som omfattas av renhållningsskyldighet i Sverige.


Vem omfattas av renhållningsskyldighet?

En fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus eller hus som är beboeliga i befintligt skick och om en verksamhet bedrivs; där det uppkommer hushållsavfall som kommunen är skyldig att omhänderta. Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer ska ha ett abonnemang. Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla abonnemang till VAMAS enligt 11 § i Avfallsföreskriften för Malung-Sälens kommun. 

Om jag inte använder mitt hus?

Om ingen alls kommer att vistas i huset och inget hushållsavfall kommer att uppkomma som måste hämtas av kommunen under en period av minst fyra månader för permanentbostad, kan man anmäla om uppehåll i avfallshämtning. Anmälan görs till VAMAS på särskild blankett. Förutsättningen för att bli beviljad uppehåll är att inga människor vistas i fastigheten och att inget hushållsavfall uppkommer under den aktuella tidsperioden. Du kan få uppehåll i max 3 år. Om man beviljas uppehåll behöver man inte betala hämtningsavgiften. Även de som beviljas uppehåll i avfallshämtning måste dock betala den fasta avgiften – grundavgiften. Observera att uppehåll i avfallshämtning inte kan beviljas retroaktivt. Anmälan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.

Om jag anser att mitt hus är obeboeligt?

Om en fastighet är obebodd och dess byggnader är i sådant dåligt skick att de inte alls kan användas för bostadsändamål inom överskådlig framtid, kan man fylla i denna blankett och skicka till VAMAS med motivering till varför fastigheten inte omfattas av renhållningsskyldighet. Det är fastighetsägarens ansvar att bevisa att inget avfall uppkommer och att fastighetsägaren inte tar kommunens avfallshantering i anspråk. Förråd, lada, koja och stall är exempel på fall som normalt inte omfattas av renhållningsskyldighet. Utifrån blanketten gör VAMAS en bedömning om fastigheten omfattas av renhållningsskyldighet. Ansökan om dispens går att göra på VAMAS bedömning till Miljönämnden. Generellt är det väldigt svårt att få dispens för detta. Observera att Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

Vid beviljad dispens av kommunal avfallshantering sker ingen avfallshämtning från fastigheten och fastighetsinnehavaren har inte heller tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentral. Vid godkänd dispens uttas vare sig grundavgift eller hämtningsavgift för avfallshantering.

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är det avfall som uppkommer där människor vistas, ex i hemmet och i lunchrum och personalutrymmen på arbetsplatser. Typer av avfall; brännbart och komposterbart avfall, grovsopor, el-avfall, kyl & frys, vitvaror, förpackningar, well-papp, tidningar, glas, metall, plast, farligt avfall, ej återvinningsbart avfall.

Vad är VAMAS ansvar när det gäller avfallshanteringen?

Vamas är det bolag som på uppdrag av Malung-Sälens kommun ansvarar för att samla in hushållsavfall i kommunen, och se till att avfallet återvinns eller behandlas på miljömässigt rätt sätt.

Vad är fastighetsägarens ansvar när det gäller avfallshanteringen?

Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla sig upprättad om vilka lagar och regler som gäller kring avfallshantering. Fastighetsägaren ansvarar bland annat för att hushållsavfallet sorteras. Att avfallsbehållaren inte fylls mer än att den lätt kan tillslutas och att den inte blir så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Samt att avfallskärlen är hela och rena och tillgängliga vid tömning. Fastighetsägaren är också skyldig att anmäla om abonnemang för avfallshantering där avfall uppstår. Mer information finner du i Avfallsföreskriften 12 §. 

Varför är kommunen indelad i olika områden när det gäller avfallshanteringen?

Kommunen ser olika ut beroende på vilket område man befinner sig i. Det finns tätbebyggda områden, turistområden som delar av året befolkas av stora mängder människor, och som under andra delar av året knappt befolkas av några människor alls, och så finns det områden där det alltid är lite människor som vistas.

För att hantera olikheterna har därför kommunfullmäktige beslutat om att en dela in kommunen i olika områden för att optimera avfallshanteringen på så bra sätt som möjligt, utifrån varje områdes behov och förutsättningar.

Karta över områdena finner du här

Är det enbart några områden i kommunen som betalar grundavgift?

Nej, alla områden ska betala grundavgift.


Vanliga frågor och svar om avfallshantering


Vad gör jag om mitt kärl för brännbart och komposterbart avfall blir fullt innan tömning?

Beställ extra tömning mot en avgift genom att kontakta kundservice på kundservice@vamas.se eller på 0280-185 80.

Vart kan jag hämta kompostpåsar?

Kompostpåsar kan du hämta i livsmedelsbutiker, på återvinningscentralen eller i trälådan som finns vid  några av våra centrala uppsamlingsplatser.

Kan jag få uppehåll i avfallshämtningen?

Ja. För att få uppehåll i hämtning krävs det en ansökan till VAMAS där VAMAS gör en avstämning om sökande uppfyller de krav som ställs i den kommunala avfallsföreskriften.

Varför har vi avfallstaxa?

Avfallshanteringen finansieras av avfallsavgifter utan stöd från skattemedel. Taxan består av hämtningsavgift och grundavgift. Hämtningsavgiften baseras på tömning av brännbart- och kompostkärl. Grundavgiften bekostar bland annat driften av återvinningscentralerna.

Vad gör jag om mitt avfallskärl är smutsigt och luktar illa?

Fastighetsägare har själv ansvar för sina avfallskärl. Kärlen behöver sköljas ur och göras rent emellanåt framför allt på sommaren då avfallsrester kan orsaka dålig lukt i värmen. Ett tips är att göra rent kärlen med hjälp av en trädgårdsslang, en borste och såpa. Stå gärna på en gräsmatta då vattnet kan rinna ner i marken. Tänk på att göra rent kärlen ordentligt innan vintern så att avfallet inte fryser fast i botten av kärlen.

Jag glömde ställa ut avfallskärlen i tid till hämtning, vad gör jag nu?

Om du inte klarar dig till nästa tid för hämtning kan du kontakta kundservice på kundservice@vamas.se eller på 0280-185 80.

Jag planerar att skaffa egen hemkompost, behöver jag ändå betala för hämtning av matavfall?

Nej, men du måste först ansöka om abonnemaget hemkompost hos VAMAS. Blankett för anmälan om hemkompostering hittar du här.

Vad gör jag om mitt avfallskärl gått sönder?

Om kärlet har gått sönder kontaktar du vår kundservice så reparerar eller byter vi ut kärlet

Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral?

På återvinningsstationen lämnar du tidningar, förpackningar av plast, metall, papper, färgat- och ofärgat glas. På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, vitvaror, kyl- och frys, trädgårdsavfall, ej återvinningsbart avfall.

Jag har lite hushållsavfall, kan jag dela kärl med en granne?

Ja det går bra men först måste du ansöka om abonnemang för gemensam hämtning genom att fylla i en blankett. Blanketten hittar du här.

Vem kontaktar jag om återvinningsstationen behöver städas eller tömmas?

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamlingen av förpackningar. Kontakta FTI på info@ftiab.se eller på 0200-88 03 11.

Vem kontaktar jag om en central uppsamlingsplats behöver städas eller tömmas?

Kontakta VAMAS kundservice på kundservice@vamas.se eller på 0280-185 80.

Kan jag lämna gamla bildäck på återvinningscentralen?

Det går att lämna däck med eller utan fälg på Malungs ÅVC (kostnadsfritt för privatpersoner).

Vad är deponi? (benämns numera Ej återvinningsbart)

Deponi är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas till exempel keramik, porslin och vissa isoleringsmaterial. Deponiavfall är det som blir kvar efter att allt återvinningsbart material har sorterats ut.

Varför ska jag sortera matavfall?

Matavfallet kan användas till flera olika ändanmål. I Malung-Sälens kommun används det för att framställa biogas som sedan används som fordonsbränsle till bussar, bilar och sopbilar. Biogas är det mest miljövänliga fordonsbränslet. Av resterna kan man sluta kretsloppet genom att göra biogödsel som återför näringsämnen till åkermark.


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se