Sälens vattentäkt

Uppdatering 2018-02-13

Sedan oktober 2017 finns ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för den nya vattentäkten i Sälen.

Föreskrifter för Ivallbäckens vattenskyddsområde i Malung-Sälens kommun

Uppdatering 2015-09-17

Nu finns förslaget till vattenföreskrifter samt förslag till vattenskyddsområde tillgängliga att läsa.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter


Uppdatering 2015-09-03

Inbjudan till informationsmöte

Angående vattenskyddsområde för Sälens vattentäkt

Tid: Torsdag 24 september kl. 18:00- 20:00

Plats: Utvecklingskontoret i Sälens by

Vamas har anlagt en ny vattentäkt i Digernäs vilken avser att ersätta den nuvarande i Sälens by.
Ett förslag till vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter har tagits fram i syfte att skydda den nya vattentäkten mot förorening och säkra tillgången på dricksvatten i ett långt perspektiv.

Den 24 september anordnar Vamas ett informationsmöte om det förslag på vattenskyddsområde som tagits fram och om kommande steg i processen. Tillfälle ges för att lämna synpunkter och ställa frågor.

En vecka före mötet läggs förslaget upp på vattenskyddsområde att läsa här.

Välkommen!

Kontakt

Tel: 0280-185 73

E-post: anne.johansson@vamas.se


Uppdatering 2015-08-04

Skyddsområde för Sälens nya vattentäkt

Arbetsgång (ur länsstyrelsens vägledning om fastställelse av skyddsområde)

1. Vamas har tagit fram ett preliminärt förslag till avgränsning (presenterades vid samrådet för vattendom) och föreskrifter.

2. Det preliminära förslaget har nu varit på samråd med myndigheter och har därefter reviderats.

3. I slutet av september 2015 planerar Vamas att ha ett samråd i Sälen för sakägare. Inbjudan annonseras i Malungsbladet och Post och inrikes tidningar.

4. Vamas planerar att, under senhösten 2015, lämna in en ansökan om fastställande av skyddsområdes föreskrifterna  inklusive områdesavgränsning till länsstyrelsen Dalarna.

5. Länsstyrelsen håller ett myndighetssamråd med kommunala nämnder och statliga myndigheter.

6. Vamas får möjlighet att revidera förslaget utifrån remissvar.

7. Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare.

8. Vamas får möjlighet att revidera förslaget utifrån remissvar.

9. Länsstyrelsen fattar beslut om vattenskyddsområde, beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas.

10. Beslut meddelas sakägare.
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde kan skriftligen överklagas till regeringen. Eventuell ersättning prövas av
Mark- och miljödomstolen.

11. När beslutet vunnit laga kraft:
publiceras beslutet i länsstyrelsens författningssamling.
VA-huvudmannen ansvarar för skyltning av skyddsområdet.
VA-huvudmannen tar fram informationsmaterial om skyddsområdet.

Vamas bedömer att skyddsområdet vinner laga kraft maj-juni 2016


Uppdatering 2015-08-04


Vamas har nu lämnat in nedanstående ansökan till Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt den 30 juni 2015


Utdrag ur ansökan:

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET

SÖKANDE Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, Box 25,
782 21 Malung

OMBUD Advokaterna Caterina Carreman och Pia Pehrson,
Foyen Advokatfirma, Stora Nygatan 33, 411 08 Göteborg

SAKEN Ansökan om vattentäkt och bortledande av grundvatten på fastigheten Digernäs 2:7, Malung-Sälens kommun

__________________________________________

1. YRKANDEN

Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) yrkar att
Mark- och miljödomstolen

a) ger Vamas tillstånd att inom fastigheten Digernäs 2:7, Malung-Sälens kommun, och med det huvudsakliga läge som framgår av bifogad kartbild, bilaga A, i jordlagren anlägga en grundvattentäkt

b) ger Vamas rätt att anlägga och bibehålla två uttagsbrunnar, ledningar m.m. med de huvudsakliga lägen och ritningar som framgår av tekniska beskrivningen och bifogat kartmaterial

c) ger Vamas rätt att bortleda maximalt 7 500 m3/dygn.

Allt i enlighet med i målet ingivna handlingar.
Vamas yrkar vidare att Mark- och miljödomstolen

a) fastställer arbetstiden för utförande av vattenverksamheten till fem (5) år

b) fastställer att talan om oförutsedd skada med anledning av vattenverksamheten måste väckas fem (5) år från arbetstidens utgång.

2 (12)

c) godkänner den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C

d) föreskriver föreslagna villkor


Hela ansökan finns i medföljande pdf-fil:

Ansökan vattentäktUppdatering 2014-10-30

Efter genomfört samråd finns nu samrådsunderlaget och presentationen att läsa. Även förslag till vattenföreskrifter och normalföreskrifter finns att ta del av nedan.

Samrådsunderlag

Presentation

Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Normalföreskrifter

 

Uppdatering 2014-10-14

Inbjudan till samråd om Sälens nya vattentäkt - gällande tillståndsansökan för vattendom

Plats: Utvecklingskontoret i Sälens by

Tid: 23 oktober kl.18:00-20:00

Vamas avser att söka tillstånd för vattenverksamhet gällande uttag och bortledning av grundvatten i Digernäs. Inför ansökan kommer ett utökat samråd hållas enligt 6 kap. 4 § miljöbalken, för berörda sakägare, organisationer och andra intresserade. Allmänhet erbjuds härmed tillfälle att ta del av den planerade verksamheten, lämna synpunkter och ställa frågor. Vi kommer även att ge information om framtida vattenskyddsområde. Observera dock att synpunkter om vattenskyddsområde hanteras i en separat samrådsprocess.

Samrådsunderlaget kommer finnas tillgängligt i Sälens centrumhus mellan 24/10-13/11, samt för nedladdning på www.vamas.se.

Synpunkter kan skickas skriftligen till: Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, Att: Anne Johansson, Box 25, 782 21 MALUNG alt. till anne.johansson@vamas.se, senast 13 november 2014.

För ytterligare information kontakta Anne Johansson på 0280-185 73.

VÄLKOMNA!


Uppdatering, 2014-05-28
Vamas arbete med att hitta en ny vattentäkt för Sälens by och delar av fjällområdet fortskrider. Provpumpning i Digernäs har pågått i ett halvår och visar på hittills goda resultat.

Vamas inbjuder nu till ett informationsmöte där vi berättar om pågående arbete med vattentäkten och vad som kommer ske härnäst.

Datum: tisdag 3 juni

Tid: kl.18.00- 20.00

Plats: utvecklingskontoret i Sälens by

Vid frågor om Sälens nya vattentäkt går det bra att kontakta Anne Johansson, VA-ingenjör på 0280-185 73 eller via mail: anne.johansson@vamas.se

Uppdatering, 2013-12-20
Genomförda undersökningar i Digernäs har visat att förutsättningarna för uttag av grundvatten är goda, tack vare en rullstensås som sträcker sig genom området. Provpumpning har nu inletts och kommer att pågå i 6-12 månader med syfte att fastställa om det finns tillräckligt med vatten av rätt kvalité, för anläggning av en permanent vattentäkt. 

                 Observera!
Till följd av provpumpningen av Sälens nya dricksvattentäkt, har det uppstått ett område med öppet vatten och svag is i Västerdalälven, mellan Osanden och Digernäs.

Iaktta stor försiktighet i närheten av detta område! 


 


Uppdatering, 2013-12-11
Provpumpning i Digernäs startar och pågår minst i 6 månader. 
 

Uppdatering, 2013-18-18
Rapport som redovisar undersökningarna hittills. Har ni frågor om något i rapporten, kontakta gärna VAMAS.


Delrapport 2 Sälens vattentäkt .pdf
 


Uppdatering, 2013-08-18
VAMAS informerar om den nya vattentäkten i Sälen


Tisdag   20 augusti kl. 18.00-19.00

Torsdag 22 augusti kl. 18.00-19.00


Du är också välkommen att kontakta oss på telefon: 
Anders Bergman (VA-chef), tel. 0280-181 61
Per Sivertsen (Områdeschef VA-Sälen), tel. 0280-187 60


Uppdatering, 2013-03-26

Vamas går i dagarna ut med en enkät för att inventera de enskilda brunnar som finns norr om Sälens by. Kontakta gärna Vamas om du har frågor.

Resultaten från grundvattenrören som satts ner på Digernäs analyseras fortfarande. Redovisning kommer preliminärt att ske under senvåren.

 

Uppdatering, 2012-11-27
Rapport som redovisar undersökningarna hittills. Har ni frågor om något i rapporten, kontakta gärna Vamas.

Delrapport 1, genomförda undersökningar i Bärvallen och Västra Långstrand


Uppdatering, 2012-11-26

Nedan finns för den intresserade ett urval av publikationer med information om bestämmelser rörande vattenskyddsområden. Notera att föreskrifter kan variera beroende på lokala förutsättningar.

Faktablad, markanvänding inom vattenskyddsområde

Handbok om vattenskyddsområde, Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde

Uppdatering, 2012-11-20

Prospekteringarna kommer närmast att fokusera på Digernäs. Se länk för en redogörelse för hur genomförandet planeras.

PM, planerade undersökningar i Digernäs

Uppdatering, 2012-11-16

Informationsmöte om Sälens nya vattentäkt på utvecklingskontoret i Sälen måndag 19 november kl 18.00. Ytterligare ett möte kommer att hållas torsdag 22 november kl. 18.00.

Uppdatering, 2012-09-04
Undersökningarna norr om Sälen fortsätter. I dagarna inleds arbetet med att driva ner observationsrör och skjuta seismik på främst västra sidan om älven.

Uppdatering, 2012-06-07
Första informationsträffen om Sälens nya vattentäkt på Utvecklingskontoret i Sälen, kl. 18-20.


Uppdatering, 2012-06-06

Arbete pågår med att hitta en lämplig lokalisering för ny vattentäkt för Sälens by och fjällområdet. Under sommaren pågår undersökningar norr om Sälens by. Har ni frågor om detta arbete, kontakta Peter Pallin, 0280-185 73, eller Anders Bergman, 0280-181 61.

Använd länkarna nedan för att ta del av det informationsmaterial som tagits fram för projektet.

Geologiska förhållanden

Hydrogeologiska förhållanden

Exempel på vattenskyddsområde från annan kommun

Fortsatta undersökningar


Bakgrund, Sälens nya vattentäkt

Arbete pågår med att hitta en lämplig plats för en vattentäkt som i framtiden ska försörja Sälens by och stora delar av fjällområdet med dricksvatten.

Eftersom mycket stora mängder vatten fordras, ligger prospekteringens huvudfokus på dalgången och de för ändamålet lämpliga geologiska formationer som finns där.

Kontakt

Anders Bergman
Chef vattentjänster
0280-181 61 
anders.bergman@vamas.se