Vanliga frågor och svar om slamhantering

 

Vad ingår i avgiften för slamhanteringen? 

Slamhanteringen är inte skattefinansierad utan styrs av den slamtömningstaxa som kommunfullmäktige beslutar. Taxan som du finner i menyn till vänster är uppdelad utefter vilken typ av tjänst som Vamas erbjuder, tömning enligt turlista, budning, övriga tjänster eller akuttömning.


Slamtömningstaxan täcker kostnader för:


1. Tömning av följande anläggningar:

a) Slamavskiljare

b) Sluten tank

c) Minireningsverk

d) Fettavskiljare

e) Omhändertagande av fosforfälla     

2. Transport av avfallet för förbehandling till avloppsreningsverk

3. Avvattning vid avloppsreningsverk

4. Behandling av slammet i form av kompostering

5. Avfallsplanering & information

6. Miljö-& hållbarhetsarbete

7. Administration & kundservice

 

Vanliga frågor och svar om avgift för slamtömning

Varför ska man betala en slamtömningsavgift?

Hämtningsavgift debiteras för att du som kund ska få ditt slam eller fett hämtat. Avgiften täcker kostnaden för det som ingår för att tömning ska vara möjlig.

Slam från enskilda avloppsanläggningar och fett från restauranger är ett så kallat hushållsliknande avfall. Vamas är på uppdrag av Malung-Sälens kommun skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. Att tömma en anläggning på slam eller fett innebär kostnader för exempelvis administrativt arbete, planering, slamtömningsfordon, chaufförer, transport och behandling. För detta är alla fastighetsägare skyldiga att betala en avgift enligt fastställd taxa. 

Är slamtömningsavgiften speciellt för Malung-Sälens kommun?

Nej, slamtömningsavgiften är inte speciellt för Malung-Sälens kommun. Det är en avgift som tas in av alla som omfattas av renhållningsskyldighet i Sverige. Slamtömningsavgiften är uppbyggd på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras i Kommunallagen. Det vill säga att den som innehar ett avfall är skyldig att bekosta hanteringen för detta. Slamtömningstaxan är vidare anpassad så att kostnaden motsvarar de tjänster som erbjuds.

Fastigheten besöks inte, måste jag ha slamtömning då?

Om fastigheten inte besöks under en sammanhängande period av minst 1 år kan man söka uppehåll i hämtning. Detta innebär att slamtömning uteblir under tiden uppehållet gäller.

Uppehåll i hämtning är en tillfällig åtgärd, därav ges enbart uppehåll om tre år i taget. Det kan exempelvis handla om utlandsvistelse, sjukdom, dödsbo eller om fastigheten är på gång att säljas.

Det är den sökandes ansvar att hålla koll på när de tre åren har gått ut och i god tid ansöka om uppehåll igen om fastigheten fortsättningsvis inte besöks. Uppehåll i hämtning kan ges för slam från slamavskiljare eller sluten tank. Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara tömd innan uppehåll i slamtömning beviljas.

Vad gör vi om fastigheten inte besöks och inte kommer att besökas?

Om fastigheten inte besöks och inte kommer att besökas under många år, exempelvis om bostadshuset är i sådant skick att det inte går att bo där, finns möjlighet att ”plugga” avloppet. Det innebär att man kopplar bort anslutningen till avloppsanläggningen och WC och/eller bad-disk- och tvättvattnet kan då inte användas på fastigheten, slamtömning krävs därav inte.

Bevis angående pluggning skickas in till miljökontoret, som informerar VA-bolaget om att slamtömning inte krävs av avloppsanläggningen.

Vi besöker fastigheten väldigt sällan, kan vi få mer sällan slamtömning då?

Om fastigheten besöks sällan och av få personer, som innebär att det blir en låg belastning på avloppsanläggningen går det att ansöka om förlängt hämtningsintervall. Förlängt hämtningsintervall innebär att tömning sker men med längre tid mellan tömningarna än normalt.

Förlängt hämtningsintervall kan beviljas under förutsättning att slamavskiljare har låg belastning och att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det krävs även att slamavskiljaren är rätt dimensionerad.

Blanketter för dispenser och anmälningar finns att ladda ner på Malung-Sälens kommuns hemsida.

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är det avfall som uppkommer där människor vistas, ex i hemmet och i lunchrum och personalutrymmen på arbetsplatser. Typer av avfall; restavfall och matavfall, slam, fett, grovsopor, el-avfall, kyl & frys, vitvaror, förpackningar, well-papp, tidningar, glas, metall, plast, farligt avfall, ej återvinningsbart avfall.

Vad är Vamas ansvar när det gäller slamtömning?

Vamas är det bolag som på uppdrag av Malung-Sälens kommun ansvarar för att tömma fett och slam i kommunen, och se till att avfallet återvinns eller behandlas på miljömässigt rätt sätt.

Vad är fastighetsägarens ansvar när det gäller slamhanteringen?

Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla sig upprättad om vilka lagar och regler som gäller kring hantering av avfall som slam och fett. Fastighetsägaren ansvarar bland annat för att tömning utförs enligt rätt intervall, att anläggningen är utmärkt och tillgänglig. Mer information finner du i Avfallsföreskriften 12 §.
 

Hur ofta behöver jag tömma min fettavskiljare?

Enligt standard ska en fettavskiljare tömmas en gång i månaden. Glesare intervall kan godkännas av Vamas. En bedömning görs från fall till fall. Användande samt tillförsel av fett till avskiljaren ligger till grund för vilken tömningsfrekvens som ska gälla. 

Vad gör jag om min anläggning är full av slam eller fett och tömning behöver genomföras omgående?

Beställ extra tömning mot en avgift genom att kontakta kundservice på kundservice@vamas.se eller på 0280-185 80.

Vid kvällar och helgdagar kontaktar du jouren på telefonnummer
020-333 363.


Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor! Annars är du välkommen att kontakta vår kundservice.


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15
kundservice@vamas.se