Etapp 1 Gruven

Första etappen i projektet VA-utbyggnad Flatfjället är området Gruven. Nedan följer information och uppdateringar om projektet som kartor över verksamhetsområde, beslut i kommunfullmäktige och informationsbrev.


IMG_0382.JPG

Foto: Gruven januari 2016


Publicerat 2016-12-21

Här kan du läsa det senaste och fjärde informationsutskicket som gick ut till berörda fastighetsägare i Gruven 2016-12-12.

Informationsutskick 4 Gruven


Publicerat 2016-07-11

Här kan du läsa det tredje informationsutskicket som gick ut till berörda fastighetsägare 2016-07-05.

Informationsutskick 3 Gruven


Publicerat 2016-06-17

Upphandlingen avslutades i slutet av maj och den entreprenör som tilldelats entreprenaden är Ericson i Lima AB.

Efter etablering på arbetsplatsen påbörjades grävarbetet den 7:e juni i den nordvästra delen av området vid läget för den nya avloppspumpstationen. Arbetet fortskrider sedan med två arbetslag enligt tidplanen för projektet fram tills mitten av november.


IMG_2317.jpg

Foto: Gruven i juni 2016


Semesteruppehållet blir under de två veckorna 29 & 30 då O-ringen går av stapeln, området är då tillgängligt enligt de önskemål som kommit in från stugägarna. Eftersom fredagarna är lediga kommer området vara tillgängligt även veckoslutet då Cykelvasans olika lopp genomförs vecka 32.

Arbetstid

Arbetstiden är måndag – onsdag kl. 06.00 – 18.00 samt torsdag 06.00 – 14.00, observera att det under dessa tider förekommer tung byggtrafik inom området samt att andra faror kan uppkomma. Vi vill därför be er iaktta försiktighet då ni rör er området.

På platsen för etableringen vid planen mitt på Krypljungstigen finns entreprenörens kontor där det är möjligt att komma i kontakt med platschef och arbetsledare.

I den tidplan som finns att ladda hem som pdf-fil nedan får ni en veckoindelad översikt vart i området som arbeten pågår.

Tidplan


Publicerat 2016-02-24

Här kan du ta del Länsstyrelsens beslut om samråd för nyanläggning av ledning för vatten- och avlopp i Gruven vid Flatfjället, Malung-Sälens kommun

Beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken


Publicerat 2016-02-19

Här kan du ta del av informationsutskicket om VA-utbyggnaden som gick ut till fastighetsägare i Gruven onsdagen 17 februari.


Informationsutskick 2. Gruven


Publicerat 2015-11-19

Här kan du läsa informationsutskicket som gick ut till fastighetsägare i Gruven 2 november.

Informationsutskick 1. Gruven


Publicerat 2015-06-04

Vamas har beslutat att etapp 1 blir Gruven-området, för utbyggnaden av VA. Vi kommer att starta arbetet med att göra en detaljprojektering.
Under v.23 kommer Vamas uppdragstagare, för projekteringen, SWECO att gå igenom Gruven-området.

När detaljprojekteringen är gjord kommer ett brev att skickas ut till fastighetsägare inom Gruven.
I brevet kommer ledningens läge att redovisas, samt föreslagen förbindelsepunkt, för vatten och spillvatten.

Vår målsättning är att anläggningsarbetet i Gruven ska starta under 2016. 


Publicerat 2015-04-16
Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut om fastställande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

KF beslut om fastställande av verksamhetsområde


Publicerat 2015-01-09

Här kan du läsa informationsutskicket som skickades ut till berörda fastighetsägare angående verksamhetsområdet.

Information om bildande av verksamhetsområde


Publicerat 2015-01-15
Nedan presenteras utskicket om verksamhetsområde samt kartor över områdena Gruven och Östra och Färdkällan.

Utskick om verksamhetsområde


Verksamhetsområde Gruven, Ö Färdkällan


Kontakt

Mårten Sundström
Projektledare vattentjänster
0280-185 86
marten.sundstrom@vamas.se